Benutten BOSA-regeling Rijswijkse sportverenigingen

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen BTW te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze BTW-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Vrijstelling van BTW betekent geen heffing van BTW, maar ook geen recht op vooraftrek van BTW. Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. De zogenaamde BOSA-regeling (stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties) subsidieert daarom de niet meer in vooraftrek te verrekenen BTW met betrekking tot  de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Om voor deze BOSA-subsidie in aanmerking te komen, geldt het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De subsidie bedraagt 20% voor investeringskosten (incl BTW) en nog eens 10% extra voor investeringen in energie, toegankelijkheid en circulariteit. Daarnaast kent de regeling een ondergrens van € 5.000. Investeringen onder dit bedrag komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

In een gesprek met vertegenwoordigers van de Sportraad is ons onder meer gebleken dat met name kleinere verenigingen gelden mis (kunnen) lopen omdat zij met hun investeringen en onderhoudskosten de ondergrens niet halen. Zij pleiten, met Gemeentebelangen Rijswijk, voor de oprichting van een inkoopcombinatie om vanuit deze samenwerkingsvorm kleinere verenigingen wel in aanmerking te laten komen voor deze regeling. Deze inkoopcombinatie vraagt jaarlijks over de som van de investeringen en onderhoudskosten van de aangesloten sportverenigingen de subsidie aan welke bij ontvangst pro rata parte over ieders inbreng wordt verdeeld.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde willen wij daarom de volgende vraag stellen:

Is het College bereid om in samenspraak met de Sportraad de oprichting van bovengenoemde inkoopcombinatie te onderzoeken en de resultaten hiervan op afzienbare termijn met de Raad te delen? Antwoord graag motiveren inclusief termijn wanneer wij de onderzoeksresultaten kunnen verwachten.

Ronald van der Meij                                                                          Floor van Amerongen

Meer nieuws