GBR en OR pleiten voor onderzoek kernenergie

Lokale partijen Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) en Onafhankelijk Rijswijk (OR) willen dat er in regioverband onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden van kernenergie/kernfusie in de energietransitie.  Hiervoor diende zij gezamenlijk een motie in tijdens de laatste raadsvergadering waar gesproken werd over de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES). Rijswijk maakt onderdeel uit van de RES Rotterdam Den Haag die verder nog bestaat uit 22 andere gemeenten, de provincie en waterschappen.

De twee fracties constateren dat er in de regio een overschot aan warmte aanwezig maar een tekort aan elektriciteit. Dit levert een probleem op omdat vanuit het Klimaatakkoord woningen van het gas af moeten en daarom juist de vraag naar elektriciteit alleen maar zal toenemen. Ook zullen er meer elektrische auto’s komen die van stroom moeten worden voorzien. In hun motie wijzen de partijen erop dat de oplossing hiervoor niet alleen kon worden gezocht in het plaatsen van zonnepanelen en windmolens en daarom kernenergie daarom serieus in overweging moet worden genomen.

Fractievoorzitter Ronald van der Meij (GBR): ‘De energietransitie is een complexe en ingrijpende opgave. Als we werkelijk de energietransitie haalbaar en betaalbaar willen maken voor onze inwoners, kunnen we het niet permitteren om technieken op voorhand uit te sluiten. Dat dreigt met kernenergie wel te gebeuren’.

Fractievoorzitter Romy de Man (OR): ‘Kernenergie is nu nog een omstreden en vaak genegeerde vorm van energie. We streven ernaar om kernenergie op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken. Zonder alle opties goed te hebben onderzocht kun je geen weloverwogen beslissing maken en dat is slecht voor het proces en de uiteindelijke planvorming. Als we echt ruim baan willen maken voor CO2 reductie, kun je niet om kernenergie heen en het is tijd om dat te erkennen’.

De motie is door het college van Rijswijk overgenomen en zal worden ingebracht bij de verdere uitwerking van de RES. Voor 1 juli 2021 moet alle gemeenteraden een besluit nemen over de definitieve RES. In Groot Rijswijk van donderdag 15 oktober is een interview te lezen met onze fractievoorzitter Ronald van der Meij over dit onderwerp.