Begrotingsbehandeling bijdrage Gemeentebelangen Rijswijk

Op 3 en 5 november heeft de gemeenteraad gesproken over de meerjarenbegroting 2021-2024. Onder leiding van onze wethouder Financiën Jeffrey Keus heeft het college een forse inspanning moeten leveren om een meerjaren sluitende begroting te presenteren. Het financiële huishoudboekje van onze gemeente wordt sinds 2019 negatief onder druk gezet door forse overschrijdingen in het sociaal domein voor wat betreft de uitgaven voor Jeugdzorg en WMO. Op onze begroting van € 200 mio is met de gepresenteerde begroting over 2021 vanaf 2019 voor ruim € 15 mio aan bezuinigingen ingeboekt. Bij niet ingrijpen in het sociaal domein dreigt voor 2020 wederom een overschrijding van € 4 mio. Het college gaat nu, in nauw overleg met de Provincie als toezichthouder, werk maken van een actieplan Sociaal domein om de kosten beter beheersbaar en voorspelbaar te maken. Namens Gemeentebelangen Rijswijk heeft Ronald van der Meij in zijn bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling gepleit voor een maximale inzet op een uitgavenplafond en uitgavenstop ‘op is op’. Zeker voor de niet-wettelijke taken ligt hier een verantwoordelijkheid van de gemeente om hier op te focussen. Daarnaast valt op dat nogal wat jeugdzorgkosten besteed worden aan taken waarbij de verantwoordelijkheid toch echt in eerste instantie bij anderen ligt. Denk hierbij aan de inzet van Jeugdzorg bij echtscheidingen en overmatig gamen. Duidelijke protocollen om aanvragen op zijn merites te beoordelen, is noodzakelijk om bij te dragen aan de beheersing van de kosten.

Er is tijdens de begrotingsbehandeling ook gesproken over de stijging van de afvalstoffenheffing en het voorstel van het college om de vergunning voor de 2e auto te verhogen naar € 180. Geconstateerd moet worden dat de kosten van afvalverwerking en rijksbelastingen hierop in combinatie met tegenvallende scheidingsresultaten (we hebben nog te veel restafval in Rijswijk) maar blijven stijgen. De afvalstoffenheffing dekt niet de kosten. Een 100% kostendekkend tarief zou voor de Rijswijkse huishoudens een gemiddelde stijging van de afvalstoffenheffing betekenen van 32% (€ 8,63 per maand). Mede door de inzet van Gemeentebelangen Rijswijk hebben wij de stijging voor volgend jaar weten te beperken voor ongeveer de helft. Daarnaast is het voorstel van Gemeentebelangen Rijswijk overgenomen om in de eerste helft van 2021 de opbouw van de afvalstoffenheffing opnieuw te bezien. Ook de verhoging van de 2e parkeervergunning is mede door de inzet van Gemeentebelangen Rijswijk voorlopig van tafel. Volgend jaar staat de behandeling van de nieuwe mobiliteitsvisie op de agenda waarin het onderwerp automobiliteit en -bezit zal worden besproken in het licht van de grote herontwikkeling van wijken,

Wilt u meer lezen over de bijdrage van Ronald van der Meij? Klik dan hier.