Vragen over Bouwoverlast omgeving Colijnlaan

In de omgeving van de Colijnlaan vinden op dit moment veel bouwactiviteiten tegelijkertijd plaats. Zo wordt de De Colijn en Nieuw-Benedictus volop afgebouwd en vinden de laatste werkzaamheden plaats aan De Robijn. Begin november is daar de gevelrenovatie bij gekomen van het bestaande appartementencomplex aan de Colijnlaan tegenover het parkeerterrein waar voor vanaf 2 november t/m 18 december 2020 een gedeelte van het parkeerterrein is afgesloten ten behoeve van de bouwplaats (zie bijgevoegde foto). Door deze laatste bouwactiviteit staat de beschikbare openbare ruimte extra onder druk met name als het gaat om voldoende beschikbare parkeerplaatsen voor vergunninghouders wat onze fractie van omwonenden heeft begrepen.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelde wij daarom de volgende vragen::

1, Is er ontheffing verleent voor het tijdelijk onttrekken van parkeerplaatsen aan het parkeerterrein aan de Colijnlaan en zo ja, hoe is hier over gecommuniceerd?

2. Op grond van welke afwegingen heeft het College er mee ingestemd om mee te werken aan deze tijdelijke onttrekking en hoe is daar in afgewogen de schaarse parkeerruimte voor vergunninghouders in de omgeving?

3. Moet gedurende de gehele periode van 2 november t/m 18 december het gehele tijdelijk onttrokken gebied als bouwplaats beschikbaar blijven? Is het College bereid om in overleg te treden met de aannemer om de bouwplaats als het enigszins kan eerder gedeeltelijk vrij te geven naarmate het werk verder vordert en de resultaten van dit overleg met de raad te delen? Antwoord graag motiveren.

4, Zijn er alternatieven voor de bouwplaats (gedeeltelijk) op eigen terrein van het appartementencomplex onderzocht, zo ja, waarom zijn hier geen mogelijkheden gevonden? Zo nee, waarom niet?

Ronald van der Meij Floor van Amerongen